Tietosuojaseloste

Sivulle Oy:n asiakasrekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Sivulle Oy:n asiakasrekisterin yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste, jota käytetään Sivulle Oy.fi palveluun rekisteröityjen informoimiseen henkilötietojen käsittelystä.

Tämä tietosuojaseloste kertoo kuinka me Sivulle Oy:ssa käsittelemme henkilökohtaista tietoa ottaen myös huomioon GDPR:n tietosuojasäännöt ja muut tärkeät yksityisyyteen liittyvien tietojen hallinnan. Sivulle Oy on yritys, jossa asiakkaidemme yksityisyys on meille erittäin tärkeää.

Toivomme, että sivuillamme on kerrottu tarpeeksi selkeästi miten järjestelmä toimii ja kuinka tietojasi suojellaan. Jos kaipaat lisätietoja, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.
Laadittu 12.3.2023.

1. Rekisterin ylläpitäjä

Sivulle Oy - Henri Turunen, .

2. Rekisterin nimi

Sivulle Oy:n asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin tai mahdollisen asiakkuuden hoito. Yhteydenottopyynnön jättämällä asiakas suostuu henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä asiakkaisiin. Asiakkaan tehtyä sopimuksen Sivulle Oy:n kanssa oikeusperusteena on kyseinen sopimus.

Yritysten ja muiden organisaatioiden edustajien tietoja voidaan käyttää markkinointiin tavoilla, jotka on yleisesti katsottu rekisterinpitäjien oikeutetuksi eduksi. Yksityishenkilöiden tietoja voidaan käyttää markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen. Rekisteröidyllä on kaikissa tapauksissa oikeus kieltää tietojensa käytön sähköiseen suoramarkkinointiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Sivulle Oy:n tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

• Palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.
• Yhtiön ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.
• Henkilötietoja käsitellään myös toimeksiantojen, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin.
• Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

4. Rekisterin tietosisältö ja oikeusperuste

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, mahdolliset laskutus- ja maksutiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Yhteydenottolomakkeesta tallennettavia tietoja ovat yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilön vapaasti kirjoittama teksti, mahdolliset liitetiedostot.

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavan ajan. Perustellusta syystä henkilötietoja voidaan säilyttää tätä pidempään arkistointitarkoituksessa (esimerkiksi sopimukset).

Verkkosivuston vierailijoiden käynneistä ei tallennetta IP-osoitteita tai seurantaan liittyviä evästeitä. Kirjautuvilla asiakkailla ainoat evästeet, jotka mahdollisesti tallennetaan liittyvät oleellisesti järjestelmän toimintaan, kuten tieto onko henkilö kirjautunut tai ei.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri syntyy asiakkailta saaduista tiedoista. Tietoja saadaan Sivulle Oy:n www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksissa, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen luovutukset ja vastaanottajat

Tietoja luovutetaan ainoastaan mahdollisessa maksutilanteessa maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa. Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu etukäteen asiakkaan kanssa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Sivulle Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien ylläpitotunnuksia ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Sivulle Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Sivulle Oy vastaa asiakkaalle yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten oikeus kieltää henkilötietojen käytön sähköiseen suoramarkkinointiin sekä oikeus henkilötietojen käytön rajoittamiseen yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Sivulle Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Sivulle Oy vastaa asiakkaalle yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

back to top